Personvernerklæring (Om e-Boks)

e-Boks personvernserklæring 

 1. e-Boks som behandlingsansvarlig
 2. Hensikt, rettslig grunnlag for behandling og kategorier av personopplysninger
 3. Mottakere eller kategorier av mottakere
 4. Overføring til mottakere i tredjeland, inkludert internasjonale organisasjoner
 5. Hvor personopplysningene dine stammer fra
 6. Lagring av personopplysninger
 7. Dine rettigheter
 8. Endring av personvernserklæringen

 

1. e-Boks som behandlingsansvarlig

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan e-Boks som behandlingsansvarlig behandler dine personopplysninger, inkludert personopplysningene som behandles for administrasjon av den digitale postkassen og den kommersielle skjermklienten angående post fra offentlige avsendere (heretter kalt digital postkasse) hos e-Boks.

Vær oppmerksom på at når det gjelder innholdet i den digitale postkassen, er meldinger fra/til sluttbrukere, uavhengig om de er virksomheter eller private sluttbrukere, underlagt sluttbrukerens rett til råde- og eiendomsrett. e-Boks er ikke behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles, lagres og vises i den digitale postkassen, uavhengig om sluttbrukeren er en bedrift eller en privat sluttbruker.

 

1.1 Innholdet i virksomheters digitale postkasse

Virksomheten er som sluttbruker behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles og lagres i virksomhetens digitale postkasse, og e-Boks er databehandler for virksomheten. e-Boks fungerer etter virksomhetens instruks, og forholdet reguleres i samsvar med artikkel 28 i Personvernforordningen, inkludert brukervilkårene for virksomheter.

 

1.2 Innholdet i private digitale postkasser

I forhold til innholdet i den digitale postkassen er en privat sluttbruker ikke omfattet av den generelle personvernforordningen. Forholdet mellom e-Boks og en privat sluttbruker styres av brukervilkårene for den private sluttbrukeren.

 

1.3 Slik kontakter du oss

Du er alltid velkommen til å kontakte oss eller vår personvernrådgiver hvis du har spørsmål om rettighetene dine eller hvordan vi behandler personopplysningene dine.

 

e-Boks Nordic A/S

Hans Bekkevolds Allé 7

2900 Hellerup

CVR-nr.: 25674154

Telefon: + 45 70 21 24 00

DPO-team@e-boks.dk

 

2. Hensikt, rettslig grunnlag for behandling og kategorier av personopplysninger

e-Boks behandler dine personopplysninger som et ledd i sin virksomhet, inkludert:

 • for å kunne stille e-Boks’ ytelse/produkter til rådighet
 • til administrative formål, inkludert for administrering av varslerordningen vår, kommunikasjon med avsenderkunder, sluttbrukere og andre interessenter osv.
 • for å kunne gi brukerstøtte
 • for å kunne sende nyhetsbrev og markedsføre våre produkter og tjenester
 • til anonymisert statistikk og analyse
 • til produktutvikling og forbedring av e-Boks sine tjenester

 

e-Boks behandler dine personopplysninger på forskjellig rettslig grunnlag, inkludert:

 • på grunnlag av ditt forutgående samtykke, jf. blant annet artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og artikkel 9 nr. 2 i personvernforordningen. Du har når som helst rett til å trekke tilbake et gitt samtykke. Hvis du velger å trekke tilbake samtykket ditt, vil det ikke påvirke lovligheten av vår behandling av dine personopplysninger basert på ditt tidligere samtykke og frem til tidspunktet for tilbaketrekking. Derfor vil din tilbaketrekking bare ha virking fra dette tidspunktet.
 • for å oppfylle en avtale med deg i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i personvernforordningen
 • fordi behandlingen er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse som e-Boks har som behandlingsansvarlig i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i personvernforordningen.
 • under spesielle omstendigheter for å forfølge en legitim interesse, jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen. De legitime interessene som rettferdiggjør behandlingen, kan blant annet omfatte forbedring av tjenestene våre, svare på dine henvendelser eller lignende.

 

e-Boks behandler en rekke vanlige personopplysninger om deg, for eksempel: 

 • innloggingsopplysninger
 • informasjon som du har lagt inn osv. i systemene våre, for eksempel betalingsinformasjon og informasjon relatert til forespørselen om brukerstøtte
 • informasjon om din kommunikasjon med e-Boks 
 • informasjon om aktivitet i din digitale postkasse 
 • kontaktinformasjon, inkludert navn, e-postadresse, adresse
 • andre identifikasjonsopplysninger, inkludert personnummer
 • informasjon om operativsystemet til datamaskinen og mobilenheten, inkludert den valgte nettleseren og IP-adressen

 

3. Mottakere eller kategorier av mottakere

e-Boks behandler dine personopplysninger konfidensielt, men vi kan overlate dem til følgende tredjeparter om nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse:

 • konsernrelaterte selskaper
 • IT-leverandører og tredjeparter som behandler dine opplysninger
 • registrerte avsendermyndigheter og virksomheter 
 • e-Boks' samarbeidspartnere der dette er nødvendig for å kunne stille en e-Boks-tjeneste til rådighet for deg

Formidling vil alltid være i samsvar med gjeldende lov, og mottakere er juridisk forpliktet til å behandle dine personopplysninger trygt og fortrolig.

 

4. Overføring til mottakere i tredjeland, inkludert internasjonale organisasjoner

Vi lagrer dine personopplysninger i EU/EØS. Hvis vi unntaksvis overfører dine personopplysninger til databehandlere utenfor EU/EØS, vil vi alltid sikre et lovlig overføringsgrunnlag i samsvar med personvernlovgivningen som gjelder. Du kan få ytterligere informasjon om det spesifikke overføringsgrunnlaget ved hjelp av kontaktinformasjonen ovenfor.

 

5. Hvor stammer opplysningene dine fra?

e-Boks behandler personopplysninger om deg basert på dine opplysninger, inkludert informasjon du oppgir når du oppretter en bruker til e-Boks' tjenester, når du ber om støtte, når du ønsker å motta nyhetsbrev osv., når du deltar i brukerundersøkelser, når du besøker våre hjemmesider, når du vil kommunisere med e-Boks og når du oppgir informasjon til bruk for e-Boks' administrative formål.

 

6. Lagring av personopplysninger

Vi beholder bare personopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet ovenfor og/eller som kreves av gjeldende lov. Du som er registrert har i stor grad mulighet til å selv slette de behandlede personopplysningene. For øvrig behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av kriteriene som er angitt i e-Boks sine gjeldende retningslinjer for sletting og lagring til enhver tid.

 

7. Dine rettigheter

I henhold til personvernforordningen har du en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg.  

 

Rett til innsyn i opplysninger (rett til innsyn)
Du har rett til å få innsyn i informasjonen vi behandler om deg.

 

Rett til retting (korreksjon)
Du har rett til å få informasjon om deg som ikke stemmer, rettet.

 

Rett til sletting
I spesielle tilfeller har du rett til å få informasjon om deg slettet

 

Rett til begrensning
I visse tilfeller har du rett til å få behandlingen av dine opplysninger begrenset

 

Rett til å protestere
I visse tilfeller har du rett til å motsette deg vår eller lovlig behandling av dine personopplysninger.

 

Rett til å overføre informasjon (dataportabilitet)
I visse tilfeller har du rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format

 

Rett til å klage
Hvis du har spørsmål eller ønsker å klage til e-Boks angående behandling av personopplysninger, vennligst kontakt oss på kontaktinformasjonen ovenfor. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

 

8. Endring av personvernserklæringen

Denne personvernerklæringen erstatter alle tidligere versjoner. Det vil være nødvendig å kontinuerlig oppdatere og endre denne erklæringen, og vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre den. Ved tilfeller av vesentlige endringer vil vi varsle deg på https://www.e-boks.com/norge/nb

 

Version 2- 2022/03