Villkor för användning av e-Boks

e-Boks användarvillkor – Privat

Land: Sverige

Allmänt

Användningsområde:

Användarvillkoren gäller för e-Boks svenska webbplatser, appar, sociala medier och andra digitala plattformar som e-Boks använder. När du accepterar villkoren, accepterar du också e-Boks integritetspolicy [https://www.e-boks.com/sverige/sv/sekretesspolicy/] och cookiepolicy [https://www.e-boks.com/sverige/sv/cookies/].

Om e-Boks:

e-Boks A/S (Organisationsnr 25674154)

Hans Bekkevolds Allé 7

DK-2900 Hellerup

Danmark

Härefter refererat som ”e-Boks”

e-Boks ger dig åtkomst till a) brev, meddelanden etc. (härefter ”Meddelanden”) från verksamheter som du har registrerat dig för, och meddelanden från de myndigheter som har anslutit sig till Mina Meddelanden, b) dina personliga arkiv i e-Boks, c) att kommunicera direkt och säkert med en verksamhet som du har registrerat dig för, d) att skriva under avtal digitalt, e) utföra betalningar via samarbetspartners, och f) nyttja de tjänster och funktioner som e-Boks ibland kan komma att erbjuda som ett resultat av e-Boks samarbete med tredjeparter.

Ansvarsbegränsning:

Om inte annat framgår av obligatorisk lagstiftning, är inte e-Boks ansvariga för innehållet i Meddelanden eller aviseringar, och inte heller för förlust vid försening, utebliven leverans, felleverans, dataförlust, IT-fel, virus, skada på din utrustning eller force majeure-liknande förhållanden, oavsett om det bara angår e-Boks. e-Boks är inte ansvariga för förlust som följd av oberättigad användning, t.ex. om andra fått tillgång till din digitala brevlåda hos e-Boks, eller om du har underlåtit att underrätta e-Boks om oregelmässigheter, missbruk eller misstanke om detta.

e-Boks är aldrig ansvariga för tredjepartstjänster som erbjuds via e-Boks-lösningen.

e-Boks skadeståndsansvar är begränsat till direkt skada samt till ett sammanlagt belopp motsvarande en fjärdedel (25 %) av vid var tid gällande prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110). e-Boks ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller följdskador till följd av fel eller brister i Brevlådan, såvida inte e-Boks har agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst. Detta innebär bland annat att e-Boks inte i något fall ansvarar för skador i form av datahaverier eller förlust av data eller utebliven vinst som beror på avbrott av Brevlådans tillgänglighet.

Inaktivitet och dödsfall:

Vid dödsfall förbehåller sig e-Boks rätten att radera avlidnas uppgifter hos e-Boks efter 15 månader. Det samma gäller om du inte har använt e-Boks inom fem år.

Villkorsändringar:

e-Boks kan ändra och uppdatera villkoren genom annonsering på www.e-boks.se, där de gällande villkoren alltid finns tillgängliga. Vid väsentliga ändringar eller inskränkningar, meddelas du via e-Boks med minst en månads varsel.

Rättigheter:

Allt material i e-Boks, t.ex. namn, logotyper, varumärken, grafik, texter, ikoner, bilder, mjukvara etc., tillhör e-Boks och dess samarbetspartners och skyddas av bl.a. varumärkes-, upphovsrätts- och marknadsföringslagstiftningen.

Tillämplig lag och behöriga domstolar:

Dessa allmänna villkor regleras av svensk lag. Vid eventuell tvist gällande detta avtal ska i första hand parterna försöka komma överens. Om ingen överenskommelse nås kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden för att få saken prövad.

Det går att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden via deras hemsida: http://www.arn.se/, via e-post: arn@arn.se eller via post till: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm. I andra fall kan tvisten prövas av allmän domstol.

Kontakt:

https://www.e-boks.com/sverige/sv/kontakt/

Din digitala brevlåda hos e-Boks

Du kan ta emot post från både offentliga och privata avsändare i din digitala brevlåda hos e-Boks. När du upprättar en digital brevlåda hos e-Boks gäller följande villkor:

Rättsverkan:

De Meddelanden du tar emot via e-Boks, får du inte som vanlig post. Meddelanden mottagna i din e-Boks har samma rättsverkan vad gäller t.ex. betalnings-, accept- och överklaganstid, som om de hade mottagits som vanlig post. Meddelanden anses ha kommit fram till dig, när de är tillgängliga för dig i din e-Boks.

Radering:

Om du raderar Meddelanden i din e-Boks, kan de inte återställas eller återskapas. Du kan när som helst radera Meddelanden och dokument i din digitala brevlåda hos e-Boks. e-Boks har inte åtkomst till innehållet i dina Meddelanden. e-Boks förbehåller sig rätten till att göra Meddelanden i din digitala brevlåda hos e-Boks otillgängliga, under omständigheter då e-Boks är skyldig till detta enligt lag, och när det felaktigt har skett ett röjande av andras personuppgifter.

Avregistrering:

Du kan, om inte du har ingått ett avtal med en avsändare, som kräver att du har en digital brevlåda hos e-Boks, när som helst avregistrera mottagande av Meddelanden från privata avsändare i e-Boks. På www.e-boks.se kan du med sju dagars varsel avregistrera dina registreringar hos privata avsändare.

Ditt ansvar:

Du måste a) löpande kontrollera, om det finns nya Meddelanden i din digitala brevlåda hos e-Boks, b) säkerställa att e-Boks alltid har din rätta e-postadress och/eller ditt mobilnummer, om du önskar avisering om nya Meddelanden och c) omgående byta åtkomstkod och underrätta e-Boks, om du uppmärksammar eller fattar misstanke om oregelmässigheter eller missbruk av din digitala brevlåda hos e-Boks.

Du är i övrigt ansvarig för att innehåll, som du själv arkiverar i e-Boks, följer svensk lagstiftning.

Post från privata avsändare

När du registrerar dig hos e-Boks väljer du automatiskt e-Boks som brevlåda för post från alla potentiella privata avsändare, inklusive privata företag, organisationer etc., och accepterar att ta emot kommunikation, inklusive brev, meddelanden etc. från dessa avsändare i din digitala brevlåda hos e-Boks.

Du kan när som helst avregistrera dig från specifika avsändare i e-Boks, för att inte få post från dessa i framtiden, om du inte kommit överens direkt med avsändaren att denna kan sända post till dig i e-Boks.

Mina Meddelanden

Genom att registrera sig som användare av Mina Meddelanden i e-Boks kan privatpersoner också ta emot myndighetspost i din digitala brevlåda (se vidare nedan under rubriken ”Mina Meddelanden”).

Väljer du att ansluta dig till Mina Meddelanden, kan du genom att logga in i e-Boks se vilka myndigheter du kan ta emot Meddelanden från.

Du kan ta emot Meddelanden digitalt från myndigheter (anslutna till Mina Meddelanden).

Genom att ansluta dig till Mina Meddelanden godkänner du att ta emot Meddelanden från de myndigheter som har anslutit sig till Mina Meddelanden.

Meddelanden från myndigheter:

För att kunna ta emot myndighetspost behöver du även registrera dig som användare av Mina Meddelanden, vilket du kan göra via ditt användarkonto i e-Boks (se vidare nedan under rubriken ”Mina Meddelanden”). Vid eventuella frågor om hur tjänsten fungerar hänvisas det till Hjälp och support.

Mina Meddelanden:

Som en del av registreringsflödet i e-Boks, kan du också registrera dig som användare av Mina Meddelanden. Mina Meddelanden är en myndighetsgemensam tjänst för säker digital post.

Genom anslutning till Mina Meddelanden godkänner du att ta emot meddelanden från de myndigheter som är anslutna till eller kommer att ansluta sig till Mina Meddelanden. Innan du kan registrera dig för Mina Meddelanden, måste du acceptera Mina Meddelandens villkor. Du kan alltid välja att avregistrera dig från att ta emot meddelanden från enskilda myndigheter eller avregistrera dig från hela tjänsten ”Mina Meddelanden”.

e-Boks ansvarar för att följa de krav och villkor som fastställts för brevlådeoperatörer inom Mina meddelanden.

Avregistrering:

Väljer du att avregistrera dig från Mina Meddelanden, kommer avregistrering att ske omgående. Efter avregistreringen skickas inga nya meddelanden från myndigheter till din e-Boks. Avregistreringen innebär att du i fortsättningen inte kommer att kunna motta myndighetspost i e-Boks, om du inte ansluter till Mina Meddelanden igen.

Avstängning:

Om en påbörjad registrering till Mina Meddelanden inte slutförs inom sex månader, förbehåller sig Mina Meddelanden rätten till att avsluta den påbörjade registreringen.

Digitala tjänster

e-Boks ger dig tillgång till olika digitala tjänster enligt ditt eget val. Innehållet är beroende av vem som levererar och administrerar den digitala tjänsten. De digitala tjänster som du väljer, levereras och administreras antingen av e-Boks eller av en tredjepart.

Innehåll i digitala tjänster:

Innehållet som visas när du öppnar en digital tjänst, kan vara bestämt av en tredjepart. När en tredjepart ställer innehåll till ditt förfogande genom en digital tjänst, har e-Boks därför inget ansvar för tjänstens innehåll.

Samtycke och verifikation:

Vid tillval av en digital tjänst som levereras och administreras av en tredjepart, ger du ditt samtycke till att e-Boks får vidarebefordra de uppgifter om dig till tredjepart, som är nödvändiga för att tredjeparten ska kunna verifiera dig. Vid tillval av en tjänst, blir du alltid informerad om vilka uppgifter som vidarebefordras. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, genom att välja bort tjänsten. Se nedanstående om bortval av en digital tjänst.

Bortval av en digital tjänst:

Du kan fritt välja bort en tjänst du har registrerat dig för i e-Boks. Detta gör du genom att ta bort den digitala tjänsten i dina inställningar. När du väljer bort en digital tjänst, betyder det inte att du inte längre har en användare eller uppgifter hos den tredjepart som levererar och administrerar tjänsten. För att radera din användare och/eller dina uppgifter hos en tredjepart, ska du därför ta kontakt direkt med den aktuella tredjeparten. Radering hos en tredjepart är inte e-Boks ansvar.  

e-Boks Mobil

Användningsområde:

Denna del av e-Boks användarvillkor gäller för när du använder e-Boks Mobil via e-Boks app (härefter refererad som ”Appen”), och förutsätter att du är en e-Boks-användare. Det går inte att använda alla e-Boks funktioner i Appen. Vissa funktioner kräver att du loggar in på e-Boks i en webbläsare. I Appen kan du bland annat a) läsa och administrera Meddelanden, b) spara bilder från din kamera eller ditt bildarkiv, c) registrera och avregistrera dig för avsändare av post, d) redigera din användarprofils e-postadress och mobilnummer, e) samt betala räkningar och annat.

Nyttjanderätten:

Du får en icke-exklusiv och icke överlåtbar rätt att använda Appen på alla smarta telefoner eller surfplattor (iOS, Android eller Windows) som du äger eller kontrollerar, inom ramarna för dessa villkor och den svenska upphovsrättslagen. Du får inte distribuera Appen eller göra den tillgänglig på ett nätverk. Du får inte hyra ut, leasa, låna ut, underlicensiera eller sälja Appen. Du får inte försöka att ta reda på källkoden, modifiera eller skapa härledda verk av Appen.

Varje överträdelse av dessa användarvillkor och överträdelse av den svenska upphovsrättslagen kommer automatiskt innebära att du förlorar rätten att använda Appen enligt dessa användarvillkor. Utöver att återkalla din rätt att använda Appen, kan varje överträdelse av dessa användarvillkor och överträdelse av den svenska upphovsrättslagen medföra rättsliga åtgärder mot dig.

e-Boks kan vid var tid återkalla eller ändra din rätt att använda Appen enligt dessa användarvillkor.

Missbruk:

Om du misstänker att någon annan har fått kännedom om din åtkomstkod eller aktiveringskod till din mobil, måste du omgående ändra koderna. Åtkomstkod och aktiveringskod hittar du i din digitala brevlåda hos e-Boks under inställningar.

Biometrisk auktorisering:

Du kan använda dig av biometrisk auktorisering, så som ’Touch ID’ eller ’Face ID’, för att logga in på Appen. Det kräver att du accepterar att enhetens möjlighet för upplåsning med biometrisk auktorisering, knyts till din användarprofil i Appen. Du kan bara knyta enhetens registrerade biometri till en användarprofil i Appen. Andra kan missbruka Appen, om de har tillgång till administrering av biometrisk auktorisering på din enhet. Du måste därför säkerställa, att du bara har aktiverat din egen biometri som åtkomstkod. Använd bara biometrisk auktorisering på enheter som bara du har tillgång till, och aldrig på ”jailbreakade” enheter. Om du har övertagit enheten från någon annan, måste du först radera den sparade biometrin, innan du aktiverar din egen. Om du överlåter din enhet till någon annan, måste du först radera din användarprofil i Appen.

Borttagande av biometrisk auktorisering:

Du kan upphöra att använda biometrisk auktorisering för att logga in på Appen, om du a) tar bort din användarprofil från listan med aktiverade användare i Appen, b) loggar in på Appen och deaktiverar din valda biometriska auktorisering under inställningar, eller c) raderar Appen från enheten.

Borttappad mobilenhet:

Om du tappar bort din mobila enhet, måste du snarast möjligt generera en ny aktiveringskod och/eller åtkomstkod i din digitala brevlåda hos e-Boks.

Ansvarsbegränsning:

e-Boks påtar sig inget ersättningsansvar för avtalsbrott, brist på prestanda, brist på funktionalitet eller långsamma processer och förseningar i Appen. e-Boks påtar sig inget ersättningsansvar för skador på din smarta telefon eller surfplatta orsakade av Appen, däribland förlust av data, förlust av vinst eller annan skada som orsakats av Appen.

Spärrning av mobilåtkomst:

e-Boks förbehåller sig rätten till att spärra din mobilåtkomst av säkerhetsskäl, vid misstanke om missbruk. Om din mobilåtkomst spärras, kan du alltid kontakta e-Boks: https://www.e-boks.com/sverige/sv/kontakt/

 

Version 4.1 – 2020/01