Vilkår for bruk av e-Boks

e-Boks betingelser for bruk - Privat

Land: Norge

Generelt

Bruksområde:

Brukervilkårene gjelder e-Boks norske hjemmesider, apper, sosiale medier og andre digitale plattformer som e-Boks  benytter. Når du godtar vilkårene, aksepterer du også e-Boks  retningslinjer for personvern [https://www.e-boks.com/norge/nb/personvernerklaering/] og informasjonskapsler [https://www.e-boks.com/norge/nb/informasjonskapsler/].

Om e-Boks:

e-Boks er din personlige sikre postboks på nettet. e-Boks leveres av:

e-Boks A/S (Organisasjonsnr 25674154)

Hans Bekkevolds Allé 7

DK-2900 Hellerup

Danmark

Heretter benevnt ”e-Boks”

e-Boks  gir deg tilgang til a) brev, meldinger osv. (heretter kalt "Meldinger") fra virksomheter du har registrert deg hos, og digital post fra offentlige myndigheter, b) dine personlige arkiver i e-Boks , c) å kommunisere direkte og trygt med en virksomhet som du har registrert deg hos, d) å underskrive avtaler digitalt, e) foreta betalinger via samarbeidspartnere, og f) benytte de ytelser og funksjoner som e-Boks  til enhver tid måtte tilby ev. i kraft av e-Boks  samarbeid med tredjeparter.

Ansvarsbegrensning:

Med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning, er e-Boks ikke ansvarlig for innholdet av meldinger eller varsler, og heller ikke for tap ved forsinkelse, manglende levering, feillevering, tap av data, IT-feil, virus, skade på utstyret ditt, eller force majeure-lignende forhold, uansett om det alene angår e-Boks. e-Boks er ikke ansvarlig for tap som følge av uberettiget bruk, f.eks. hvis andre er blitt gitt adgang til din digitale postkasse hos e-Boks, eller du har unnlatt å varsle e-Boks om uregelmessigheter eller misbruk eller mistanke om dette.

e-Boks er aldri ansvarlig for tredjeparts tjenester som tilbys via e-Boks.

Inaktivitet og dødsfall:

Ved dødsfall forbeholder e-Boks seg retten til etter 15 måneder å slette avdødes opplysninger hos e-Boks. Det samme gjelder hvis du ikke har benyttet e-Boks på over 5 år.

Vilkårsendringer:

e-Boks kan endre og oppdatere vilkårene ved annonsering på www.e-boks.no, hvor de gjeldende vilkårene alltid vil være tilgjengelige. Ved vesentlige endringer eller innskrenkninger vil du få beskjed via e-Boks med minst én måneds varsel.

Rettigheter:

Alt materiale i e-Boks, f.eks. navn, logoer, varemerker, grafikk, tekster, ikoner, bilder, programvare osv., tilhører e-Boks og samarbeidspartnere og er beskyttet av bl.a. varemerke-, opphavsretts- og markedsføringsloven.

Lovvalg og verneting:

Tvister vedr. forhold som reguleres av disse vilkårene, skal avgjøres etter norsk rett ved de norske domstolene.

Kontakt:

https://www.e-boks.com/norge/nb/kontakt/

Din digitale postkasse hos e-Boks

I din digitale postkasse hos e-Boks kan du motta post fra både offentlige og private avsendere. Følgende vilkår gjelder ved opprettelse av en slik digital postkasse hos e-Boks.

Rettsvirkning:

Meldingene som du mottar via e-Boks, får du ikke som vanlig post. Meldinger som mottas i e-Boks, har samme rettsvirkning som om de var mottatt som vanlig post, f.eks. med hensyn til betalings-, godkjennings- og klagefrister. Meldingene anses for å være kommet fram til deg når de er tilgjengelige for deg i e-Boks.

Sletting:

Du kan til enhver tid slette meldinger og dokumenter i din digitale postkasse hos e-Boks. e-Boks har ikke adgang til innholdet i dine meldinger. e-Boks forbeholder seg retten til at gjøre meldinger i din digitale postkasse hos e-Boks utilgjengelige, i tilfelle hvor e-Boks er underlagt en rettslig forpliktelse, og hvor det ved en feil har forekommet en kompromittering av andres personopplysninger.

Du er ansvarlig for dokumenter som du selv sletter fra din e-Boks.

e-Boks oppbevarer en back up kopi av dine data i opptil 6 måneder fra du har slettet disse fra din e-Boks. Data i back up kopi er imidlertid ikke tilgjengelige for søk eller behandling av deg selv eller e-Boks. Innsyn i data, som bare finnes i back up kopi gis bare ut mot en forhåndsbetaling av utgiftene som e-Boks og e-Boks underleverandører pådrar seg i prosessen.

Avmelding:

Med mindre du har inngått en avtale med en avsender som krever at du har en digital postkasse hos e-Boks, kan du til enhver tid melde deg av fra å motta meldinger fra private avsendere i e-Boks. På www.e-boks.no kan du med 7 dagers varsel melde deg av fra å motta meldinger fra private avsendere.

Innsamling:

e-Boks kan samle inn personopplysninger om deg på ulike måter, bl.a. a) når du registrerer deg som bruker, b) ved å bruke informasjonskapsler, c) når du selv gir opplysninger, f.eks. ved å abonnere på et nyhetsbrev, og d) fra offentlige registre, dersom dette er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg eller for å forbedre vårt produkt og tjeneste vi tilbyr deg.

Ditt ansvar:

Du skal a) løpende kontrollere om det er nye meldinger i din digitale postkasse hos e-Boks, b) sikre at e-Boks alltid har din korrekte e-postadresse og/eller ditt mobilnummer hvis du ønsker varsling om nye meldinger, og c) straks bytte adgangskode og varsle e-Boks hvis du blir oppmerksom på eller får mistanke om uregelmessigheter eller misbruk av din digitale postkasse hos e-Boks.

Du er for øvrig ansvarlig for at innhold som du selv arkiverer i e-Boks, overholder gjeldende norsk lov.

Post fra det offentlige og øvrige avsendere

Når du oppretter deg som bruker hos e-Boks, velger du e-Boks som postkasse til post fra alle potensielle avsendere, herunder det offentlige og øvrige avsendere som private virksomheter, organisasjoner m.fl., og aksepterer å motta kommunikasjon, herunder brev, kunngjøringer osv. fra disse avsenderne i e-Boks.

Du vil motta post fra det offentlige, med mindre du har reservert deg mot kommunikasjon på nett fra det offentlige, eller har registrert en annen postkasseleverandør i kontakt- og reservasjonsregisteret.

Hva gjelder post fra øvrige avsendere, herunder private virksomheter, organisasjoner m.fl., kan du til enhver tid avmelde konkrete avsendere i e-Boks. Dermed vil du ikke i fremtiden motta post fra disse, med mindre du direkte overfor den gjeldende avsender har gitt et samtykke til å motta post fra denne.

Digitale tjenester

e-Boks gir deg mulighet til å få tilgang til forskjellige digitale tjenester etter eget valg. Innholdet avhenger av hvem som leverer og administrerer den digitale tjenesten. De digitale tjenestene som du velger, vil enten være levert og administrert av e-Boks eller av en tredjepart.

Innhold i digitale tjenester:

Innholdet som vises når du får tilgang til en digital tjeneste, kan være bestemt av tredjepart. Når tredjepart stiller innhold til rådighet for deg gjennom en digital tjeneste, har e-Boks derfor ikke noe ansvar for tjenestens innhold.

Samtykke og verifisering:

Når du velger en digital tjeneste levert og administrert av en tredjepart, gir du ditt samtykke til at e-Boks kan gi de opplysningene om deg som er nødvendige for at tredjepart skal kunne verifisere deg videre til tredjepart. Du vil alltid bli informert om hvilke opplysninger som blir gitt videre når du velger en tjeneste. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke ved å melde deg av tjenesten. Se nedenfor om avmelding av en digital tjeneste.

Avmelding av en digitale tjeneste:

Du kan fritt melde deg av en tjeneste du har registrert deg for i e-Boks. Dette gjøres ved å slette den digitale tjenesten i oppsettet ditt. Når du melder deg av en digital tjeneste, betyr det ikke at du ikke lenger har en bruker eller har opplysninger hos den tredjeparten som leverer og administrerer tjenesten. For å slette din bruker og/eller dine opplysninger hos tredjepart skal du derfor rette henvendelsen direkte til den aktuelle tredjeparten. Ansvar knyttet til sletting hos tredjepart ligger ikke hos e-Boks.  

e-Boks Mobil

Bruksområde:

Denne delen av brukervilkårene til e-Boks trer i kraft når du bruker e-Boks Mobil via e-Boks-appen (heretter kalt "appen"), og forutsetter at du er bruker av e-Boks. Ikke alle funksjoner fra e-Boks kan utføres i appen. Disse funksjonene krever at du logger på e-Boks i en nettleser. Med appen kan du blant annet a) lese og administrere meldinger, b) lagre bilder fra kameraet eller galleriet, c) melde deg på og av avsendere av post, d) redigere din brukerprofil med e-post og mobilnummer, e) samt betale regninger osv.

Brukerrettigheter:

Du får en ikke-eksklusiv og uoverdragelig rett til å bruke appen på enhver smarttelefon eller nettbrett (iOS, Android eller Windows) som du eier eller kontrollerer, innenfor rammene av disse vilkårene og norsk lov om opphavsrett. Du må ikke distribuere appen eller gjøre den tilgjengelig over et nettverk. Du må ikke leie ut, lease, låne ut, underlisensiere eller selge appen. Du må ikke forsøke å utlede kildekoden, modifisere eller opprette produkter (derivater) utledet av appen.

Ethvert brudd på disse brukervilkårene og/eller overtredelse av norsk lov om opphavsrett vil automatisk oppheve din rett til å bruke appen i henhold til disse brukervilkårene. I tillegg til å oppheve din rett til å bruke appen, kan enhver overtredelse av disse brukervilkårene og/eller brudd på norsk lov om opphavsrett medføre rettslige skritt mot deg.

e-Boks kan til enhver tid tilbakekalle eller endre din rett til å bruke appen i henhold til disse brukervilkårene.

Misbruk:

Hvis du får mistanke om at din adgangskode eller aktiveringskode til mobiltilgang er blitt gjort kjent for andre, skal du endre kodene så snart som mulig. Adgangskode og aktiveringskode finner du i din digitale postkasse hos e-Boks under Innstillinger.

Biometrisk autorisasjon:

Du kan benytte deg av biometrisk autorisasjon som f.eks. touch-id eller face-id til å logge på appen. Det krever at du godkjenner at enheten mulighet for å låse opp med biometrisk autorisasjon blir knyttet til din brukerprofil i appen. Du kan kun tilknytte enhetens registrerte biometri til én brukerprofil i appen. Andre kan misbruke appen hvis de har adgang til administrasjon av biometrisk autorisasjon på din enhet. Du skal derfor sikre at du alene har aktivert din egen biometri som adgangskode. Bruk bare biometrisk autorisasjon på enheter som bare du har adgang til og aldri på jailbreakede enheter. Har du overtatt enheten fra en annen, skal du først slette den lagrede biometrien før du aktiverer din egen. Overdrar du din enhet til en annen, skal du først slette din brukerprofil i appen.

Opphør av biometrisk autorisasjon:

Du kan slutte å bruke biometrisk autorisasjon for å logge på appen hvis du a) fjerner brukerprofilen din fra listen med aktiverte brukere i appen, b) logger på appen og deaktiver din valgte biometriske autorisasjon under Innstillinger, eller c) sletter appen fra enheten.

Mistet mobilenhet:

Hvis du mister din mobile enhet, skal du generere en ny aktiveringskode og/eller adgangskode så snart som mulig i din digitale postkasse hos e-Boks.

Ansvarsbegrensning:

e-Boks påtar seg ikke noe erstatningsansvar for mislighold av kontrakt, manglende ytelse, manglende funksjonalitet eller forsinkelser i appen. e-Boks påtar seg ikke noe erstatningsansvar for skader på din smarttelefon eller nettbrett forårsaket av appen, tap av data, tapt fortjeneste eller andre skader forårsaket av appen.

Sperring av mobiladgang:

e-Boks forbeholder seg retten til å sperre din mobiladgang av sikkerhetshensyn dersom det er mistanke om misbruk. Hvis din mobiladgang blir sperret, kan du alltid kontakte e-Boks.

 

Version 4.1. – 2020/01