e-Boks AS betingelser for bruk - Privat

Oppdatert 18. mai 2018

Generelt

Bruksområde:

Brukervilkårene gjelder e-Boks AS' hjemmesider, apper, sosiale medier og andre digitale plattformer som e-Boks AS benytter. Når du godtar vilkårene, aksepterer du også e-Boks AS' retningslinjer for personvern [https://www.e-boks.com/norge/nb/personvernerklaering/] og informasjonskapsler [https://www.e-boks.com/norge/nb/informasjonskapsler/ ]. 

Om e-Boks AS:

e-Boks AS er din personlige sikre postboks på nettet. e-Boks AS leveres av:

e-Boks AS (Organisasjonsnr 996460320)

Haavard Martinsens vei 54

NO-0045 Oslo

Som eies av:

e-Boks A/S (Organisasjonsnr 25674154)

Dampfærgevej 28, 1. sal

DK-2100 København Ø

Danmark

Norske e-Boks AS benytter danske e-Boks A/S som databehandler. Driften av e-Boks AS utføres av:

KMD A/S (Organisasjonsnr 26911745) i Danmark.

e-Boks AS gir deg tilgang til a) brev, meldinger osv. (heretter kalt "Meldinger") fra virksomheter du har registrert deg hos, og digital post fra offentlige myndigheter, b) dine personlige arkiver i e-Boks AS, c) å kommunisere direkte og trygt med en virksomhet som du har registrert deg hos, d) å underskrive avtaler digitalt, e) foreta betalinger via samarbeidspartnere, og f) benytte de ytelser og funksjoner som e-Boks AS til enhver tid måtte tilby ev. i kraft av e-Boks AS’ samarbeid med tredjeparter.

Ansvarsbegrensning:

Med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning, er e-Boks AS ikke ansvarlig for innholdet av meldinger eller varsler, og heller ikke for tap ved forsinkelse, manglende levering, feillevering, tap av data, IT-feil, virus, skade på utstyret ditt, eller force majeure-lignende forhold, uansett om det alene angår e-Boks AS. e-Boks AS er ikke ansvarlig for tap som følge av uberettiget bruk, f.eks. hvis andre er blitt gitt adgang til din digitale postkasse hos e-Boks AS, eller du har unnlatt å varsle e-Boks AS om uregelmessigheter eller misbruk eller mistanke om dette.

e-Boks AS er aldri ansvarlig for tredjeparts tjenester som tilbys via e-Boks AS.

Inaktivitet og dødsfall:

Ved dødsfall forbeholder e-Boks AS seg retten til etter 15 måneder å slette avdødes opplysninger hos e-Boks AS. Det samme gjelder hvis du ikke har benyttet e-Boks AS på over 5 år.

Vilkårsendringer:

e-Boks AS kan endre og oppdatere vilkårene ved annonsering på www.e-boks.no, hvor de gjeldende vilkårene alltid vil være tilgjengelige. Ved vesentlige endringer eller innskrenkninger vil du få beskjed via e-Boks AS med minst én måneds varsel.

Rettigheter:

Alt materiale i e-Boks AS, f.eks. navn, logoer, varemerker, grafikk, tekster, ikoner, bilder, programvare osv., tilhører e-Boks AS og samarbeidspartnere og er beskyttet av bl.a. varemerke-, opphavsretts- og markedsføringsloven.

Lovvalg og verneting:

Tvister vedr. forhold som reguleres av disse vilkårene, skal avgjøres etter norsk rett ved de norske domstolene.

Kontakt:

https://www.e-boks.com/norge/nb/kontakt/

Din digitale postkasse hos e-Boks AS

I din digitale postkasse hos e-Boks AS kan du motta post fra både offentlige og private avsendere. Følgende vilkår gjelder ved opprettelse av en slik digital postkasse hos e-Boks AS.

Rettsvirkning:

Meldingene som du mottar via e-Boks AS, får du ikke som vanlig post. Meldinger som mottas i e-Boks AS, har samme rettsvirkning som om de var mottatt som vanlig post, f.eks. med hensyn til betalings-, godkjennings- og klagefrister. Meldingene anses for å være kommet fram til deg når de er tilgjengelige for deg i e-Boks AS.

Sletting:

Du kan til enhver tid slette meldinger og dokumenter i din digitale postkasse hos e-Boks AS. e-Boks AS har ikke adgang til innholdet i dine meldinger. e-Boks AS forbeholder seg retten til at gjøre meldinger i din digitale postkasse hos e-Boks AS utilgjengelige, i tilfelle hvor e-Boks AS er underlagt en rettslig forpliktelse, og hvor det ved en feil har forekommet en kompromittering av andres personopplysninger.

Du er ansvarlig for dokumenter som du selv sletter fra din e-Boks AS.

e-Boks AS oppbevarer en back up kopi av dine data i opptil 6 måneder fra du har slettet disse fra din e-Boks AS. Data i back up kopi er imidlertid ikke tilgjengelige for søk eller behandling av deg selv eller e-Boks AS. Innsyn i data, som bare finnes i back up kopi gis bare ut mot en forhåndsbetaling av utgiftene som e-Boks AS og e-Boks AS´ underleverandører pådrar seg i prosessen.

Avmelding:

Med mindre du har inngått en avtale med en avsender som krever at du har en digital postkasse hos e-Boks AS, kan du til enhver tid melde deg av fra å motta meldinger fra private avsendere i e-Boks AS. På www.e-boks.no kan du med 7 dagers varsel melde deg av fra å motta meldinger fra private avsendere.

Ditt ansvar:

Du skal a) løpende kontrollere om det er nye meldinger i din digitale postkasse hos e-Boks AS, b) sikre at e-Boks AS alltid har din korrekte e-postadresse og/eller ditt mobilnummer hvis du ønsker varsling om nye meldinger, og c) straks bytte adgangskode og varsle e-Boks AS hvis du blir oppmerksom på eller får mistanke om uregelmessigheter eller misbruk av din digitale postkasse hos e-Boks AS.

Du er for øvrig ansvarlig for at innhold som du selv arkiverer i e-Boks AS, overholder gjeldende norsk lov.

Post fra det offentlige

Når du oppretter e-Boks AS, velger du e-Boks AS som postkasse til post fra det offentlige og aksepterer å motta brev, kunngjøringer osv. fra det offentlige i e-Boks AS med mindre du har reservert deg mot kommunikasjon på nett fra det offentlige eller har registrert en anden postkasseleverandør i kontakt- og reservasjonsregistret.

Digitale tjenester

e-Boks AS gir deg mulighet til å få tilgang til forskjellige digitale tjenester etter eget valg. Innholdet avhenger av hvem som leverer og administrerer den digitale tjenesten. De digitale tjenestene som du velger, vil enten være levert og administrert av e-Boks AS eller av en tredjepart.

Innhold i digitale tjenester:

Innholdet som vises når du får tilgang til en digital tjeneste, kan være bestemt av tredjepart. Når tredjepart stiller innhold til rådighet for deg gjennom en digital tjeneste, har e-Boks AS derfor ikke noe ansvar for tjenestens innhold.

Samtykke og verifisering:

Når du velger en digital tjeneste levert og administrert av en tredjepart, gir du ditt samtykke til at e-Boks AS kan gi de opplysningene om deg som er nødvendige for at tredjepart skal kunne verifisere deg videre til tredjepart. Du vil alltid bli informert om hvilke opplysninger som blir gitt videre når du velger en tjeneste. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke ved å melde deg av tjenesten. Se nedenfor om avmelding av en digital tjeneste.

Avmelding av en digitale tjeneste:

Du kan fritt melde deg av en tjeneste du har registrert deg for i e-Boks AS. Dette gjøres ved å slette den digitale tjenesten i oppsettet ditt. Når du melder deg av en digital tjeneste, betyr det ikke at du ikke lenger har en bruker eller har opplysninger hos den tredjeparten som leverer og administrerer tjenesten. For å slette din bruker og/eller dine opplysninger hos tredjepart skal du derfor rette henvendelsen direkte til den aktuelle tredjeparten. Ansvar knyttet til sletting hos tredjepart ligger ikke hos e-Boks AS.  

e-Boks Mobil

Bruksområde:

Denne delen av brukervilkårene til e-Boks AS trer i kraft når du bruker e-Boks Mobil via e-Boks-appen (heretter kalt "appen"), og forutsetter at du er bruker av e-Boks AS. Ikke alle funksjoner fra e-Boks AS kan utføres i appen. Disse funksjonene krever at du logger på e-Boks AS i en nettleser. Med appen kan du blant annet a) lese og administrere meldinger, b) lagre bilder fra kameraet eller galleriet, c) melde deg på og av avsendere av post, d) redigere din brukerprofil med e-post og mobilnummer, e) samt betale regninger osv.

Brukerrettigheter:

Du får en ikke-eksklusiv og uoverdragelig rett til å bruke appen på enhver smarttelefon eller nettbrett (iOS, Android eller Windows) som du eier eller kontrollerer, innenfor rammene av disse vilkårene og norsk lov om opphavsrett. Du må ikke distribuere appen eller gjøre den tilgjengelig over et nettverk. Du må ikke leie ut, lease, låne ut, underlisensiere eller selge appen. Du må ikke forsøke å utlede kildekoden, modifisere eller opprette produkter (derivater) utledet av appen.

Ethvert brudd på disse brukervilkårene og/eller overtredelse av norsk lov om opphavsrett vil automatisk oppheve din rett til å bruke appen i henhold til disse brukervilkårene. I tillegg til å oppheve din rett til å bruke appen, kan enhver overtredelse av disse brukervilkårene og/eller brudd på norsk lov om opphavsrett medføre rettslige skritt mot deg.

e-Boks AS kan til enhver tid tilbakekalle eller endre din rett til å bruke appen i henhold til disse brukervilkårene.

Misbruk:

Hvis du får mistanke om at din adgangskode eller aktiveringskode til mobiltilgang er blitt gjort kjent for andre, skal du endre kodene så snart som mulig. Adgangskode og aktiveringskode finner du i din digitale postkasse hos e-Boks AS under Innstillinger.

Biometrisk autorisasjon:

Du kan benytte deg av biometrisk autorisasjon som f.eks. touch-id eller face-id til å logge på appen. Det krever at du godkjenner at enheten mulighet for å låse opp med biometrisk autorisasjon blir knyttet til din brukerprofil i appen. Du kan kun tilknytte enhetens registrerte biometri til én brukerprofil i appen. Andre kan misbruke appen hvis de har adgang til administrasjon av biometrisk autorisasjon på din enhet. Du skal derfor sikre at du alene har aktivert din egen biometri som adgangskode. Bruk bare biometrisk autorisasjon på enheter som bare du har adgang til og aldri på jailbreakede enheter. Har du overtatt enheten fra en annen, skal du først slette den lagrede biometrien før du aktiverer din egen. Overdrar du din enhet til en annen, skal du først slette din brukerprofil i appen.

Opphør av biometrisk autorisasjon:

Du kan slutte å bruke biometrisk autorisasjon for å logge på appen hvis du a) fjerner brukerprofilen din fra listen med aktiverte brukere i appen, b) logger på appen og deaktiver din valgte biometriske autorisasjon under Innstillinger, eller c) sletter appen fra enheten.

Mistet mobilenhet:

Hvis du mister din mobile enhet, skal du generere en ny aktiveringskode og/eller adgangskode så snart som mulig i din digitale postkasse hos e-Boks AS.

Ansvarsbegrensning:

e-Boks AS påtar seg ikke noe erstatningsansvar for mislighold av kontrakt, manglende ytelse, manglende funksjonalitet eller forsinkelser i appen. e-Boks AS påtar seg ikke noe erstatningsansvar for skader på din smarttelefon eller nettbrett forårsaket av appen, tap av data, tapt fortjeneste eller andre skader forårsaket av appen.

Sperring av mobiladgang:

e-Boks AS forbeholder seg retten til å sperre din mobiladgang av sikkerhetshensyn dersom det er mistanke om misbruk. Hvis din mobiladgang blir sperret, kan du alltid kontakte e-Boks AS.

 

Versjon 4