×

Vi tar ansvar

Vår digitala leverans av post medför en enorm miljöbesparing, bidrar till att minska det materiella fotavtrycket och säkrar folks juridiska rättigheter och identitet digitalt. Läs mer om vårt bidrag till en mer hållbar samhällsutveckling nedan.

Samhällsansvar

Sedan starten 2001 har e-Boks byggt sin verksamhet på att leverera hållbara digitala lösningar och har idag blivit en viktig infrastrukturkomponent över hela Europa. Totalt har vi mer än 22,7 miljoner användare.

 

Varenda dag medför vår digitala leverans av post till en enorm miljöbesparing, jämfört med leverans av traditionell papperspost. Helt konkret bidrar vi till att världen sparar 1 ton papper och 1014 kg. CO2 varje timme, dygnet runt, 365 dagar om året. 


 

 

Vårt bidrag

Vi arbetar varje dag med att utveckla och utöka våra hållbara tjänster - både i Sverige, men också i resten av världen. 

Under det senaste året har vi arbetat strategiskt med FN:s Världsmål, där vi har satt ansvarsfull produktion (världsmål 12) och borgarnas rätt till dataskydd (världsmål 16) i centrum för vår verksamhet och våra tjänster. 

 

Se videon om e-Boks arbete med FN:s Världsmål bredvid.

FN:s Global Compact

Den 28. april 2018 anslöt e-Boks sig till FN:s Global Compact, som är ett internationellt initiativ för att styrka företags arbete med samhällsansvar, med önskan om att medverka till att främja en positiv global utveckling. Det är på många sätt en utökning av det arbete som vi redan gör idag, men vi vill gärna sätta ribban högre. Vi har bland annat satt ambitiösa mål för reduktion av papper- och vattenförbrukning samtidigt som vi vill säkra oss fler borgares legala rättigheter till spridning av fler digitala brevlådor internationellt. 

 

FN Global Compact's 10 grundprinciper:

1.    Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande

2.    Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

3.    Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar

4.    Eliminera alla former av tvångsarbete

5.    Avskaffa barnarbete

6.    Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

7.    Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

8.    Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande

9.    Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

10.   Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.


Communication on Progress

Genom medlemskapet i Global Compact förpliktigar e-Boks sig till att överhålla och efterleva de fyra överliggande teman från FN: Mänskliga rättigheter, Arbetstagarrättigheter, Miljö och Antikorruption. e-Boks har som medlem även förpliktigat sig till att aktivt sprida budskapet som ligger i de 10 grundprinciperna.

 

Läs e-Boks Communication on Progress 2020 rapport

Läs e-Boks Communication on Progress 2019 rapporten

Läs också e-Boks Communication on Progress 2018 rapporten


De 17 världsmålen

Vi vill gärna bygga vidare på vårt bidrag till den hållbara utvecklingen och ta en aktiv del i Global Compact och de 17 världsmålen (Sustainable Development Goals eller SDG) som FN vidtagit. Målen siktar mot en hållbar utveckling och essensen i SDG är "Leave no one behind" - att hållbar utveckling inte kan ske, så länge någon efterlämnas. 

 

Här är en översikt över de 17 världsmål som FN har företagit:


SDG 12

Världsmål 12

Hållbar konsumtion och produktion: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

12.2.1. Minska det materiella fotavtrycket per capita och BNP

 

Läs mer om världsmål 12 här

SDG 16

Världsmål 16

Fredliga och inkluderande samhällen: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla, samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

16.3. Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå, samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.

16.6. Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

16.9. Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive födelseregistrering.

16.10. Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.

 

Läs mer om världsmål 16 här