×

Vi tar ansvar

Vår digitale levering av post medfører store miljøbesparelser. Les mer om vårt bidrag til en mer bærekraftig samfunnsutvikling nedenfor.

Samfunnsansvar

e-Boks har siden oppstarten i 2001 bygd opp sin virksomhet på å levere bærekraftige digitale løsninger og har i dag blitt en viktig infrastrukturkomponent – ikke bare i Norden, men også på tvers av Europa. Totalt sett har vi over 18 millioner brukere.

 

Hvert år sparer e-Boks sammen med kunder og brukere samfunnet for over 8464 tonn papir, når virksomheter og myndigheter sender dokumenter gjennom e-Boks.  Rent konkret hjelper vi verden med å spare 1 tonn papir og 1999 kg. CO2 hver time, døgnet rundt, 365 dager i året.

 


 

Vårt bidrag

Det er en økende bevissthet om Global Compact og FNs verdensmål på globalt plan. Derfor er det naturlig at e-Boks, som baserer driften på å levere bærekraftige, digitale løsninger, støtter denne agendaen og bidrar til å fremme en positiv global utvikling. Vi har blant annet satt oss ambisiøse mål for å redusere papir- og vannforbruket.

 

I 2030 har vi en ambisjon om å ha senket papirforbruket med nesten 25 000 tonn papir, noe som tilsvarer 8,6 milliarder liter vann. Samtidig har vi satt som mål å være 100 % CO2-nøytrale i 2030.

FN:s Global Compact

Den 28. april 2018 sluttet e-Boks seg til FN:s Global Compact, som er et internasjonalt initiativ for å styrke samfunnsansvarets arbeid, med ønsket om å bidra til å fremme positiv global utvikling. Det er på mange måter en forlengelse av det arbeidet vi allerede gjør i dag, men vi vil gjerne sette lista enda høyere! Vi har blant annet satt oss ambisiøse mål for å redusere papir- og vannforbruket, samtidig som vi vil sikre de juridiske rettighetene til flere borgere ved å tilby flere digitale postkasser internasjonalt.

 

FN Global Compact's 10 grunnleggende prinsipper:

1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og

2: Påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,

4: Sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,

5: Sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og

6: Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

7: Bedrifter skal støtte en føre-var tilnærming til miljøutfordringer,

8: Ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og

9: Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.


Communication on progress

Gjennom medlemskapet i Global Compact har e-Boks forpliktet seg til å overholde de fire overordnede temaene fra FN: Menneskerettigheter, Arbeidstakerrettigheter, Miljø og Anti-korrupsjon. e-Boks har som medlem også forpliktet seg til å aktivt spre budskapet som ligger i de 10 grunnleggende prinsippene, og å bruke disse som en aktiv del av organisasjonens drift og hverdag.

 

Les e-Boks’ Communication on Progress 2018-rapport


De 17 bærekraftsmålene

Vi vil gjerne bygge videre på bidraget vårt til den bærekraftige utviklingen og de 17 verdensmålene (Sustainable Development Goals eller SDG) som FN har vedtatt. 

 

Styrken ved Global Compact er at det er universelt og fungerer som en felles referanseramme for virksomheter på tvers av landegrenser. Samtidig er initiativet frivillig og fleksibelt. Det betyr at Global Compact kan tilpasses virksomhetenes konkrete behov.


FAKTA: e-Boks og FN:s Global Compact

  • De omtrent 500 millioner dokumentene som sendes gjennom e-Boks, sparer samfunnet for over 8.464 tonn papir årlig.
  • e-Boks’ visjon er å skape bedre digitale samfunn og dermed fortsatt bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Se videoen om e-Boks arbeid med FN:s verdensmål

Les e-Boks’ Communication on Progress 2019-rapport