×

Vi tar ansvar

Vår digitale levering av post medfører store miljøbesparelser, og bidrar til å minimere det materielle fotavtrykke og sikrer folks juridiske rettigheter og identitet digitalt. Les mer om vårt bidrag til en mer bærekraftig samfunnsutvikling nedenfor.

Samfunnsansvar

e-Boks har siden oppstarten i 2001 bygd opp sin virksomhet på å levere bærekraftige digitale løsninger og har i dag blitt en viktig infrastrukturkomponent – ikke bare i Norden, men også på tvers av Europa. Totalt sett har vi over 22,7 millioner brukere.

 

Hvert år sparer e-Boks sammen med kunder og brukere samfunnet for over 8464 tonn papir, når virksomheter og myndigheter sender dokumenter gjennom e-Boks.  Rent konkret hjelper vi verden med å spare 1 tonn papir og 1014 kg. CO2 hver time, døgnet rundt, 365 dager i året.

 


 

 

Vårt bidrag

Det er en økende bevissthet om Global Compact og FNs verdensmål på globalt plan. Derfor er det naturlig at e-Boks, som baserer driften på å levere bærekraftige, digitale løsninger, støtter denne agendaen og bidrar til å fremme en positiv global utvikling. Vi har blant annet satt oss ambisiøse mål for å redusere papir- og vannforbruket.

 

I 2030 har vi en ambisjon om å ha senket papirforbruket med nesten 25 000 tonn papir, noe som tilsvarer 8,6 milliarder liter vann. Samtidig har vi satt som mål å være 100 % CO2-nøytrale i 2030.

FN:s Global Compact

Den 28. april 2018 sluttet e-Boks seg til FN:s Global Compact, som er et internasjonalt initiativ for å styrke samfunnsansvarets arbeid, med ønsket om å bidra til å fremme positiv global utvikling. Det er på mange måter en forlengelse av det arbeidet vi allerede gjør i dag, men vi vil gjerne sette lista enda høyere! Vi har blant annet satt oss ambisiøse mål for å redusere papir- og vannforbruket, samtidig som vi vil sikre de juridiske rettighetene til flere borgere ved å tilby flere digitale postkasser internasjonalt.

 

FN Global Compact's 10 grunnleggende prinsipper:

 

1:      Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og

​2:      Påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

3:      Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,

4:      Sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,

5:      Sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og

6:      Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

7:      Bedrifter skal støtte en føre-var tilnærming til miljøutfordringer,

8:      Ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og

9:      Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

10:    Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.


Communication on progress

Gjennom medlemskapet i Global Compact har e-Boks forpliktet seg til å overholde de fire overordnede temaene fra FN: Menneskerettigheter, Arbeidstakerrettigheter, Miljø og Anti-korrupsjon. e-Boks har som medlem også forpliktet seg til å aktivt spre budskapet som ligger i de 10 grunnleggende prinsippene, og å bruke disse som en aktiv del av organisasjonens drift og hverdag.

Les e-Boks’ Communication on Progress 2020-rapport

Les e-Boks' Communcation on Progress 2019-rapport

Les også e-Boks’ Communication on Progress 2018-rapport


De 17 bærekraftsmålene

Vi vil gjerne bygge videre på bidraget vårt til den bærekraftige utviklingen og de 17 verdensmålene (Sustainable Development Goals eller SDG) som FN har vedtatt. 

 

Styrken ved Global Compact er at det er universelt og fungerer som en felles referanseramme for virksomheter på tvers av landegrenser. Samtidig er initiativet frivillig og fleksibelt. Det betyr at Global Compact kan tilpasses virksomhetenes konkrete behov.


e-Boks arbeider for å bidra direkte til mål 12 og 16.

SDG 12

Bærekraftsmål 12

Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

12.2.1. Redusere det materielle fotavtrykket per innbygger og BNP.

 

Les mer om SDG 12 på FN sine sider

SDG 16

Bærekraftsmål 16

Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

16.3. Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre likhet for loven, rettsikkerhet og rettsvern for alle.

16.6. Utvikle effektive, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer.

16.9. Innen 2030 sikre juridisk identitet for alle, blant annet gjennom fødselsregistrering.

16.10. Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler.

 

Les mer om SDG 16 på FN sine sider