21-06-2018

CEO Ulrik Falkner Thagesen ser fram mot et endret e-Boks som skal forene avsendere, brukere og tjenester i et nytt univers hvor nøkkelordet er digital selvbetjening rettet mot den enkeltes behov.

Hva står øverst på agendaen i 2018?

Det er to store omdanninger i gang i e-Boks for øyeblikket. Først og fremst er vi i ferd med å skifte ut hele det tekniske grunnlaget som løsningen vår står på. Vi er på vei bort fra mainframe og over på en ny tech stack, og det betyr at vi skal kode om alt. Det er ikke noe brukeren ser, men det er et kjempearbeid som vi forventer å bli ferdig med innen utgangen av 2018. Det andre er en endring av hele måten e-Boks er bygd opp på overfor brukerne. Kort sagt har alt  vi har laget inntil videre vært basert på en 'postkasselogikk'. Du kan ta imot dokumenter, skiver under på avtaler, betale regninger, laste opp egne filer og så videre – og hele oppbyggingen ligner en postkasse eller et e-postprogram. Dokumenter vil også være et fundament fremover, men det er helt klart at postkasselogikken ikke behøver å være det eneste omdreiningspunktet.

Hva skal så e-Boks være?

Visjonen er at e-Boks skal bevege seg mot å være en plattform for mange forskjellige former for digitale interaksjoner - ikke bare dem som er relatert til et dokument. Vi forestiller oss et fremtidig e-Boks hvor brukeren har mulighet til å velge en rekke andre tjenester - også noen som ikke kommer fra oss selv. Konseptet for det mer åpne e-Boks som vi sender ut i beta-versjon i 2018, kaller vi e-Boks Plus. Og her ønsker vi å gi forskjellige samarbeidspartnere mulighet til å stille funksjonalitet til disposisjon. Møtestedet som over mange år er blitt skapt mellom virksomheter, borgere og myndigheter i Danmark gjennom den digitale postkassen, er et solid fundament som er til nytte for alle. Men vi har mulighet til å gi brukerne et selvbetjeningsverktøy med mange flere funksjoner. Vi har hele tiden konsentrert oss mye om både å tiltrekke oss avsendere og brukere, så disse to dimensjonene utvikles parallelt. Men nå vil vi også fokusere mer på å skape en tredje dimensjon i form av nye, verdiskapende tjenester, slik at brukerne får flere tjenestemuligheter i e-Boks, uavhengig av hvem og hvor mange de mottar digital post fra.

Hvor ser du fellesnevneren i de nye tjenestene som kan komme inn i e-Boks?

Fundamentet i vår forretningsidé er sikkerhet, brukervedlikehold og tilgjengelighet. e-Boks er laget får å ivareta brukerens personlige opplysninger og oppbevare dokumenter livslangt, hvis brukeren ønsker det. Med det som utgangspunkt har vi utallige muligheter for å utvikle relevante tjenester. Vi har allerede implementert visning av kvitteringer fra Storebox, men vi kan også være stedet hvor du lagrer testamentet ditt eller ser pensjonsinfo og andre utvalgte tjenester fra for eksempel banken din. Vi kan også inneholde selvbetjeningsfunksjoner, avlesing av strøm eller innberetninger til myndighetene. Vi kan kort sagt være mye mer for mange flere – mange flere steder i verden. Vi kan ikke selv lage verdensklasseytelser på alle de nye tjenestene, så derfor er det naturlig å tilby utviklingsmuligheter både til innovative tech-miljøer og de virksomhetene og myndighetene som allerede bruker e-Boks til kommunikasjon i dag. Det er også mulig å bygge funksjonalitet utenom kjernevirksomheten vår, som ikke trenger samme sikkerhetsnivå, samtidig som vi selvfølgelig hele tiden sikrer at vi gir en god brukeropplevelse.

Kan brukeren ha kontroll når du åpner plattformen?

Vi skiller oss fra for eksempel e-post ved at relasjonen i e-Boks alltid er identifisert mellom en entydig avsender og en mottaker som er koblet opp på cpr-nummer. Derfor bli det ingen søppelpost. I e-Boks er det et fundamentalt prinsipp at brukeren selv kan velge avsendere og tjenester til og fra. Så selv om du vil bli tilbudt andre tjenester enn du er vant til, vil du alltid stå fritt til å velge bort det du ikke vil bruke.

Er plattformtankegangen et uttrykk for at du har sett en ny tendens?

Det kan du godt si. Hvis vi skulle ha startet e-Boks i dag, tror jeg at alt hadde vært åpent og modulbasert. Tendensen går mot økosystemer med mer åpne datagrensesnitt, de såkalte API-ene. Vi er gått fra å ville ha alle inn på lukkede systemer til å tenke mer moduloppbygd – akkurat som du kan velge forskjellige apper på smarttelefonen din og få den funksjonaliteten som passer til deg. Så kan andre bygge elementer av e-Boks inn i sine systemer, og e-Boks kan inneholde applikasjoner fra andre. Mange virksomheter, deriblant flere banker, tenker allerede på denne måten. Det nye PSD2-direktivet for finansielle tjenester er et eksempel på at åpne API-er vinner fram. Og de nye brukerflatene åpner mange muligheter for dem som kan og vil arbeide på tvers. Vi har også nettopp annonsert at e-Boks i fremtiden vil støtte den nye digitale EU-infrastrukturen CEF eDelivery som åpner for at våre brukere får tilgang til bedre og billigere utveksling av data på tvers av grenser.

e-Boks er gått inn i Norge og Sverige, og har som ambisjon å innta flere markeder. Hva vil plattformtankegangen bety der?

Når vi har sett på nye markeder, har vi hittil trodd at vi kunne kopiere den danske modellen hvor avsender- og brukersiden har utviklet seg fint i takt med hverandre. Men vi hadde nok glemt at det i virkeligheten tok omtrent sju år før e-Boks fikk fotfeste som en sentral kommunikasjonskanal i Danmark. I 2018 har markedene andre forventninger fordi det finnes andre muligheter og konkurrerende løsninger. Vi er på god vei ut i verden, og det er mye oppmerksomhet på oss. Vi har tro på at vi kan gjøre en forskjell i mange land. Men vi har manglet et godt svar på hvordan e-Boks kan være interessant i et nytt land fra dag én, hvor avsendersiden ennå ikke er bygd opp. Nå ser vi gode muligheter for at vi fremover lettere kan tilby tjenester og tilbud som er relevante helt fra starten.

Hva kan brukerne forvente på kort sikt?

Brukerne som ikke ønsker forandringer og bare vil ha det samme som hittil, de får det. Men de som vil prøve litt av, vil i første omgang få tilbudt en ny beta-versjon av appen vår, med ny design og en håndfull nye tjenester. Forandringene vil derfor være tydelige for noen, men usynlige for andre. På sikt får vi ikke ett e-Boks, men ditt e-Boks. Nå skal vi i tettere dialog med brukerne og høre hva de egentlig vil ha av fremtidige tjenester i e-Boks Plus. Overordnet sett får vi en langt bredere oppgave som handler om å hjelpe forskjellige typer kunder med å knytte tjenestene deres opp på e-Boks-plattformen på en sammenhengende måte som gir brukeren verdi. Samtidig skal vi hjelpe brukeren med å komme trygt om bord i de nye selvbetjeningstjenestene, som forløpende kan tilpasses den enkeltes behov og ønsker.