11-06-2018

Sedan e-Boks lanserades år 2001 i Danmark har vi arbetat med att utveckla säkra, digitala kommunikationslösningar. Nu ser vi att framväxten av blockchain, eller blockkedjeteknik, kan lösa några av de utmaningar som uppstår i samband med digital kommunikation inom både hälso- och finanssektorn, allteftersom tekniken brer ut sig alltmer.

Vad är blockkedjeteknik?

En blockkedja är kort sagt en decentraliserad databas som gör det möjligt för två personer att interagera direkt, utan inblandning av en tredje part. I en blockkedja involveras samtliga deltagare i ett nätverk, i godkännandet av en transaktion. Varje deltagare godkänner och lagrar alla transaktioner som genomförs av övriga deltagare och den lagrade informationen kan varken ändras eller raderas. Kryptografi gör det möjligt för deltagarna i nätverket att lita på ett system och interagera – utan att nödvändigtvis förlita sig på varandra.

Teknologin tar bort behovet av en kostsam mellanhand såsom banker eller andra finansinstitut. Historiskt sett har man betalt för den garanti som dessa institutioner står för, men med blockkedjetekniken är detta inte längre nödvändigt. Tack vare tekniksäkerheten kan varje deltagare själv fungera som garant och på det viset kan information delas med varandra på ett effektivt sätt.

Vad kan blockkedjor användas till?

Blockkedjetekniken fick ett uppsving när värdet på kryptovalutor sköt i höjden i början på 2017. Av den anledningen är tekniken för många synonym med Bitcoin, Ethereum, Ripple och andra digitala valutor.

Det blir alltmer uppenbart att blockkedjetekniken inte bara är användbar inom finanssektorn och allteftersom tekniken nu spridit sig används den också inom nya områden. Ett exempel finns inom hälsosektorn, vars stränga krav på dataintegritet och informationsdelning sätter käppar i hjulet för effektiv hantering av patientinformation. Vidare bidrar ökningen av onlinehälsovård nya utmaningar gällande integritet och patientsäkerhet.

Blockkedjetekniken representerar en möjlig lösning på dessa problem. Med hjälp av blockkedjor kommer vårdpersonal och forskare kunna lagra enorma mängder information om patienter på ett och samma ställe. Det kommer att göra det enklare för vårdpersonalen att hitta relevant patientinformation för medicinsk behandling. Lika viktigt är det att tillgängliggöra all sjukdomshistorik för patienterna själva. Blockkedjetekniken öppnar på så vis upp för en mer aktiv patientroll där patienterna kan ta större del i sin egen sjukdomsbehandling.

Blockkedjeteknikens säkerhetsutmaningar

På samma sätt som internet öppnade upp för tidigare okända problem inom nätverkssäkerhet medför även blockkedjetekniken viktiga utmaningar.

En av huvudutmaningarna är att utomstående som får tillgång till blockkedjan även kommer ha tillgång till information i nätverket. Därför är det viktigt att kontrollera vem som har tillgång till nätverket när man hanterar känslig information, så att den inte hamnar i fel händer.

Vidare är det viktigt att kryptera all information om transaktioner som lagras i blockkedjan. På så sätt kan man, i kombination med en privat krypteringsnyckel, undvika att informationen i nätverket sprids. Blockkedjetekniken är här för att stanna och tiden kommer utvisa om den nya tekniken representerar ett paradigmskifte eller inte.

Läs mer om vilka lösningar e-Boks tillhandahåller inom säker kundkommunikation

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet, så är du välkommen att ta kontakt med Mattias Svanberg Johansson, Country Manager, på tel. +46 8 120 66 192 eller email forsaljning@e-boks.se